รายงานตัวชี้วัด "ปริมาณการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้น (2554-2565)"